หมวดสินค้า (Product Categories)
 ตราสินค้า (Product Brand)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
More... 
เครือข่ายธุรกิจ (Our Networks)

หอการค้าไทย
The Thai Chamber of Commerce

สมาคมโลหะไทย
Siam Metals Association
 
 นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว Privacy Policy 

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลลูกค้าเป็นหลัก จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 

ทางบริษัทฯจะติดต่อกับลูกค้าผ่านทางอีเมล์และทางโทรศัพท์เท่านั้น หากลูกค้าต้องการติดต่อกลับมาสอบถามเรื่องสินค้าหรือเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อกลับได้ทางหน้า "ติดต่อหลีแซ"หรือ E-mail หรือทางโทรศัพท์ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์

 การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของwww.leesae.com,www.leesae.net,www.leesae.co.th เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆของบริษัทฯ โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้าให้แก่ทางเว็บไซต์ 

 เว็บไซต์ของบริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรม การสืบค้นหาข้อมูลของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของบริษัทฯนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการความสะดวกต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว

 บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง หากลูกค้าเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยกระบวนการสมัคร เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์ E-mail ฯลฯ ให้กับเว็บไซต์บริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯแล้ว บริษัทฯจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯจะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯและท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้เมื่อท่านได้ส่ง E-mail มายังบริษัทฯ บริษัทฯจะเก็บเนื้อหาใน E-mail ที่อยู่ของ E-mail และการโต้ตอบ E-mailดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบริษัทฯอื่นหรือให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์การนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1.ลูกค้าได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์บริษัทฯในการดำเนินการ หรือ

2.ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของลูกค้าสำเร็จลุล่วง หรือ

3.การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น บริษัทฯอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าเสมอ

บริษัทฯ อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบการธุรกรรมของบริษัทฯ และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามบริษัทฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินการงานให้กับบริษัทฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัทฯนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯได้ว่าจ้างองค์กรอื่น เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัทฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯด้วย

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทฯมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีกระบวนการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย 


นโยบายการจัดส่งสินค้า Shipping Policy

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

บริษัทจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

บริษัทจัดส่งสินค้าภายใน 3 วันทำการ กรณีต่างจังหวัดสินค้าจะจัดส่งถึงขนส่งภายใน 3 วันทำการ (เก็บเงินปลายทาง)

เมื่อสินค้าถูกจัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า หรือtracker number โดยส่ง sms หรือโทรแจ้งทางลูกค้าโดยตรง

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

-กรุงเทพฯและปริมณฑล บริการจัดส่งฟรี ภายใน 3 วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน)

-ต่างจังหวัด จัดส่งสินค้าทางขนส่งที่ลูกค้าแจ้ง (เก็บเงินปลายทาง)

-กรณีสั่งซื้อสินค้าราคาไม่เกิน 3,000 บาท คิดค่าจัดส่งไปรษณีย์ตามน้ำหนัก

 

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ Cancellation Policy order

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางลูกค้า เมื่อมีการแจ้งเตือนการสั่งซื้อสินค้า หากลูกค้าต้องการยกเลิกสั่งซื้อสามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-236-9988 หรือ e-mail : slaes@leesae.co.th (ก่อนการชำระเงิน)

 

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า Goods return Policy

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับทางลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ดังนี้

-กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อเปลี่ยนสินค้าภายใน 14 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้ามา

-ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น ทางไปรษณีย์ ทางขนส่ง

-สินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ และอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วน

-บริษัทจะทำการตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้วจะทำการส่งคืนสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าตามที่ตกลงไว้ในการเปลี่ยนสินค้า

บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่และรุ่่นเดิมเท่านั้น หากกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด จะเสนอสินค้ารุ่นใกล้เคียงแทน(ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติม กรณีรุ่นใหม่ราคาสูงกว่า)

 

นโยบายการรับประกันสินค้า Product warranty policy

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

สินค้าของลูกค้าได้ผ่านการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต จากโรงงาน หากมีการเสียหายใดๆเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วน ท่านสามารถรับบริการการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนกับบริษัทฯหรือตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อ โดยท่านไม่ต้องเสียค่าชิ้นส่วน และบริษัทฯรับประกันนับแต่วันที่ซื้อ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้เท่านั้น การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทาง หรือค่าพาหนะ ความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ 

การรับประกันจะไม่มีผลครอบคลุมไปถึงกรณีดังต่อไปนี้ 

-การเสียหายที่เกิดจากการขนส่งของผู้ซื้อ 

-การเสียหายที่เกิดจากการประมาทในการใช้งาน 

-การเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ตรงตามคุณสมบัติของสินค้า หรือประเภทของสินค้า 

-การเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดจากรายละเอียดที่กำหนดไว้ในตัวสินค้า 

-การเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 

-การเสียหายที่เกิดจากการถอดประกอบ เปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมจากที่อื่นที่มิใช่ตัวแทนของทางบริษัทฯ 

-อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เสื่อมตามอายุการใช้งาน


นโยบายความปลอดภัย Security policy

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบันดังนี้ 

-บริษัทฯได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย 

-บริษัทฯได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนรระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของบริษัทฯอย่างชัดเจน 

-บริษัทฯได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสและมีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ ESET ENDPOINT ANTIVIRUS โดยมีความถี่ในการอัพเดทข้อมูลทุกวัน

-บริษัทฯได้ทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอยู่สม่ำเสมอ 

-บริษัทฯได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ 

-บริษัทฯได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ 

-ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์บริษัทฯลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่บริษัทฯได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบที่ sales@leesae.co.th หรือ 0-2236-9988นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.leesae.com, www.leesae.net, www.leesae.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

www.leesae.com, www.leesae.net, www.leesae.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม
www.leesae.com, www.leesae.net, www.leesae.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง www.leesae.com, www.leesae.net, www.leesae.co.th ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ : ส่งมาที่ 
362-364-366 ถ.ตรีมิตร (มิตรภาพไทย-จีน) แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : sales@leesae.co.th

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน : www.leesae.com, www.leesae.net หรือ www.leesae.co.th โดยเข้าไปกรอกเรื่องร้องเรียนที่ "แบบฟอร์มติดต่อ : แนะนำข้อมูล/ข้อร้องเรียน/ข้อปรับปรุง/สอบถามข้อมูล" ในหน้า "ติดต่อหลีแซ"

 

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้โดยติดต่อมายัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973

อีเมล : e-commerce@dbd.go.th